Groddjursinventering

Större vattensalamander Triturus cristatus

Större vattensalamander omfattas av artskyddsförordningen och upptagen i art- och habitatsdirektivet för Natura 2000 en art som vi är skyldiga att skydda. Den trivs i fisktomma vatten samlingar och dammar med krav på närhet till övervintringsområden. Minskning av bestånden är till stor på grund av att många våtmarker dikats ut. den kräver också högt pH värde och minskat tack vare försurning men också genom övergödning. Arten var tidigare upptagen på rödlistan som missgynnad (NT) men klassas nu som livskraftig (LC).  Alla groddjur är fridlysta och får inte, fångas, dödas eller skadas.  Ett nationellt Åtgärdsprogram har tagits fram för att stärka bestånden. www.artfakta.artdatabanken.se  Att inventera Större vattensalamander kräver kunskap om arten och dess livsmiljö samt tålamod http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5636-0.pdf. Obs! Viktigt  är att desinficera redskap mellan olika dammar och områden så att inte sjukdomar sprids.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Större vattensalamander trivs i fisktomma vatten/dammar med närhet till gömsle och övervintringsmöjligheter. Viktigt är att desinficera redskap mellan olika dammar så att inte sjukdomar sprids.