Om PI

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  • PI (π) Fly vatten och fiskevård är ett nystartat företag med mycket lång erfarenhet och stor kunskapsbank i både teoretiskt som praktisk vattenvård. Min uppgift är att hjälpa länsstyrelser, kommuner, fiskevårdsområden, vattenråd, företag och privatpersoner med expertråd. Jag bidrar med expertkunskap, idéer, rådgivning, ansökan, inventering, åtgärdsförslag samt praktiska åtgärder.
  • Jag är utbildad vattenvårdsingenjör och vattenekolog med förflutet som snickare vilket gör det möjligt att kunna omvandla teoretiska arbeten och utföra dem praktiskt.
  • Jag har besökt de flesta vattendrag i södra, sydöstra och västra Sverige. Samt tillbringat stor tid vid fiskevatten i Norge, Skottland och norra Sverige. Medverkat vid internationella Stormusselkonferenser gör att det är få som har min långvariga kunskap och vattenvana om de svenska vattendragen.
  • Att kunna detektera, återställa och optimera vattendrag med dess biotoper för fisk och musslor är en av mina kunskaper.
  • Jag utför inventeringar och praktiska lösningar på olika områden som rör vatten och vattenbiotoper. Detta har gjort att jag utvecklar och säljer redskap som underlättar arbetet för bland annat elfiske, restaurering, mussel och biotopinventeringar.
  • Jag har arbetat med de 7 svenska arterna av sötvattensstormusslor i över 13 år. Det komplicerade sambandet mellan musslor och fisk samt att de är känsliga för miljöstörningar gör att stormusslorna ligger mig varmt om hjärtat. Flera av stormusslorna är stövelarter och kan man få dessa till att reproducera sig får man ett fungerande vattenekosystem. En välfungerande musselpopulation innebär ofta att vattendirektivets alla målsättningar nås.
  • Företaget bidrar med ett helhetskoncept från ide till utförande och kontroll av utförda arbeten.
  • Expertkunskap finns på alla vattenområden och är en av de egenskaper som prioriteras. Kontakter, kunskap och samarbetet sker oavbrutet inom och mellan vatten och fiskevårdsarbeten. Det som man inte vet, kan eller har möjlighet att utföra själv has möjligheter att få in från andra experter.
  • Hänsyn tas och att man desinficerar eller byter redskapen i besök mellan olika vattendrag är en självklarhet för att undvika smittspridning av bland annat, zebramusslor, kräftpest och Gyrodactylus salaris men även andra oförutsedda sjukdomar.