Biotopvård & restaurering av strömvatten

Att restaurera vattendrag kräver stor erfarenhet, kunskap, planering, goda kontakter med tillstånd från markägare och fiskevårdsområden. Tillstånd för vattenverksamhet från länsstyrelsen. Viktigt att vattendraget undersöks på musslor och att musslor och fisk flyttas innan arbetet utförs. Där dikesföretag finns  måste dessa upphävas innan bidrag kan sökas.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Trumma innan åtgärd. Trummans diameter är ca 60cm och täpps lätt igen. vilket innebär hinder för fisk och att markägarna får översvämmade marker uppströms.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Efter åtgärd. Trumman har bytts ut mot en 2,5 m bred kombinerad Sten/träbro. Bäckfåran är nu helt öppen och utgör längre inte något hinder. Här lekte havsöringar någon vecka efter bron var färdig.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Före byte av två dubbeltrummor till två trummor. Lägg märke till att trummorna ligger i luften och att vattnet rinner under trummorna.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Efter byte av två dubbeltrummor till två trummor. De nya trummorna är flera gånger större samt nedgrävda i bäckbotten, detta ger minskad översvämningsrisk och fri passage för fisk.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Vandringshinder före åtgärd.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Omlöp efter åtgärd. Här kan kvarnrest vara kvar samtidigt som fisken får fri vandring. Både markägare och fisk blir nöjda.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Torr och igenväxt meanderfåra innan åtgärd.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Efter åtgärd. Återställandet av meanderslinga gynnar mångfalden och ger fler habitat för öring och flodpärlmussla.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Genom att varsamt öppna upp gamla kvarndämmen, gynnas fisk och det biologiska vattenlivet samtidigt som kulturvärden sparas.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Trumbyten bidrar till att både maskiner och fisk får bättre möjligheter att passera.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Iläggande av lekgrus i gynnar fisktillgången. Markägarna Karl-Olof och Monica Person är med.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Återställande av lek och uppväxtområdenområde ger snabbt resultat för vandrande fisk