Stormusselinventering

Jag utför arbeten med stormusslor vilket det bland annat ingår.

 • Förarbete
 • Översiktlig inventering (7 arter)
 • Nationell miljöövervakning NMÖ
 • Regional Miljöövervakning RMÖ
 • Lokal Miljöövervakning LMÖ
 • Fördjupad inventering
 • Enkel statusbeskrivning
 • Nationell statusbeskrivning
 • Rapportskrivning
 • Föredrag
 • Åtgärdsförslag
 • Fysisk restaurering
 • Projekt
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Att inventera stormusslor kräver noggrann planering, noggrannhet, tålamod, intuition samt stor kunskap  om vatten. De sju Svenska musselarterna är anpassade till sitt eget vatten och sin egen värdfisk vilket gör de extra intressanta. Flodpärlmusslan (EN) och den tjockskaliga målarmusslan (EN) är starkt hotade arter och åtgärder för dem gynnar hela strömvattenekosystemet. Förstörelse av  habitat genom vattenkraftsdammar, dikes/årensningsföretag, skogbruk samt exploatering har gjort att arterna är hotade och minskat. Flodpärlmusslan kräver pH 6,3 och drabbades av försurningen på 70-80 talet. Det är viktigt att kalkning i sjöar och åar bibehålls. I Halland har flodpärlmusslan minskat med över 99% sedan början av 1900 talet.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Flodpärlmussla mytomspunnen och gåtfull pärlbärare.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Tjockskalig målarmussla (Unio crassus) EN,  från Vramsån. Den tjockskaliga målarmusslan har bland annat stensimpa, färna eller elritsa som värdfisk. Arten är syd-östligt förekommande i Sverige och är starkt hotad. den har drabbats hårt av dikningsföretag och årensningar.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera) EN, har öring eller lax som värdfisk. Arten kräver strömmande vattendrag med gott om lax eller öring yngel med botten av genomsläppligt grus för att kunna föröka sig.  Hur mycket värdfisk det finns, hur många musslor, hur tätt och var musslorna sitter i vattendraget är viktigt för att arten skall kunna sprida sig. Förlorad konnektivitet och kontinuitet i vattendragen har gjort så att arten håller på att försvinna från södra och sydvästra delarna av Sverige. Vattenkraft, dikesföretag har en stor del i minskningen.