Laxens år 2019

Havs och vattenmyndigheten hade avspark för laxens år 2019 den 29 november i Göteborg. Hoppas att de menar allvar med att förbättra den vilda laxens och de strömvattenlevande arternas situation i Halland! Frågan är om de lever upp till sitt åtagande.

Laxvandring ut med Stensån

Hans Schibli höll laxvandring nedan bron vid Kungsbygget. Vi fick se lekande lax och ett givande föredrag om laxens biologi. Stensålaxen är ett av 5 genuina laxbestånd den halländska västkusten och är extremt viktigt att bevara. Vildlaxbeståndet har minskat med över 95 procent sedan början av nittonhundratalet. Det är Laxensår 2019 och det är dags att reagera.

Docentföreläsning av Ted von Proschwitz

Ted von Proschwitz höll ett intressant och givande docentföreläsning av landlevande mollusker (snäckor och sniglar) och deras känsliga miljöer. Naturliga rikkärr, bäckdråg och våtmarker har minskat betydligt under 1900 talet och missgynnat landlevande snäckor stort. Kopplingen till fisk och vattenlevande musslor är stor. Återställning och skydd av habitat behövs.

Dam Removal i Hudiksvall 24-26 September 2018

Människor från hela världen samlades för att ta del av varandras erfarenheter om vattendrag och de utmaningar som finns för att kunna återställa och skydda de sista fria outbyggda vattendragen. När det gäller vattenvård och skydd av våra vattendrag ligger Sverige långt ned på listan. Våra vattenlagar är sedan 1918 och extremt otidsenliga. Vattenkraftföretagen i  Sverige har stort inflytande på politiker med argumentation som fossilfri el. Ingen av dem tänker på den utrotning av vattenekosystemet och vattenlevande arter som sker i samband med vattenkraftsutbyggnad .